TÄVLINGREGLER vid FINLANDS SVENSKA SKIDFÖRBUNDS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR i längdåkning

§ 1

Allmänt

Vid mästerskaps tävlingarna följes Internationella Skidförbundets och Finlands Skidförbunds (SHLspecialbestämmelser om inte annat nedan anges.

§ 2

Tävlingarnas indelning

Dessa tävlingsregler gäller vid Finlandssvenska skidförbunds mästerskapstävlingar (FSSM). Vid alla övriga tävlingar som ordnas av förbundets medlemsföreningar gäller SHL, SAhL och Internationella skidförbundets FIS tävlingregler. 

§ 3

Ansökan om och beviljande av tävlingar

Förbundets mästerskapstävlingar (FSSM) ansökes hos förbundet inom av förbundsstyrelsen fastställd termin. Ansökan inlämnas direkt till förbundet. Förbundsstyrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, tilldela bestämd förening rätten att arrangera FSSM utan att tävlingarna eller delar därav anslås lediga att sökas.

§ 4

FSSM-indelning

Förbundsmästerskapen anordnas i följande delar:

 • Stora-FSSM (längdåkning), Sprint, Individuella sträckor, stafett

Långa FSSM, långa sträckor med masstart. Lediganslås inte men kan anhålls från styrelsen

Om särskilda skäl det förutsätter kan förbundsstyrelsen besluta att FSSM indelas på annat sätt.

§ 5

Tävlingsklasser

I de olika förbundsmästerskapena är det möjligt att arrangera mästerskap i följande tävlingsklasser,  

Herrar   

Damer

H 20    

D 20 

H 18 

D 18 

H 17 

D 17 

H 16 

D 16 

H 15 

D 15  

H14 

D14 

H 13 

D 13 

H 12 

D 12 

H 35 

H 40 

H 45 

H 50 

H 55
H 60
H 65  

D 35
D 40
D 45
D 50
D 55 

Stafetter

Herrar 

Damer 

H 18 

D 18

H 16 

D 16 

H 14 

D 14 

H 12 

D 12 

H/D 130

Sprint

H och D16

H och D18

Herrar

Damer

Arrangörerna av Stora FM kan förutom detta även ha tävlingsklasser som ej har mästerskaps status.

Sträckorna bestäms i samförstånd med TD.
Förbundsstyrelsen preciserar årligen teknik  beaktande SHL:s rankingindelning och Silvertrissesträckor.

Icke mästerskapsklasser kan vara tex H/D8 och H/D10.

§ 6

FSSM-inbjudan och tävlingsdirektiv

Inbjudan till FSSM (längdåkning) bör på arrangörsföreningens försorg i god tid införas i hiihtokalenteri.fi (SHL:s tävlingskalender) och även publiceras på förbundets hemsida på Internet. 

Av inbjudan bör åtminstone följande uppgifter framgå: Tävlingsprogram, klassindelning, anmälningstid, tidpunkt för publicerande av startlistor, deltagaravgiftens storlek samt inbetalningssätt och tävlingskansli. Skidstilen bör även anges i inbjudan.

Tävlingsdirektiv bör publiceras på tävlingarnas hemsida i god tid (ca 1.5 – 2 veckor före tävlingen) och de bör hållas up-to-date om det kommer ändringar så att de deltagande vet hur man skall agera på tävlingsplatsen.

§ 7

Rätt till deltagande i FSSM och deltagaranmälan

Endast skidåkare som representerar en FSS-förening, som betalt medlemsavgiften till förbundet, kan erhålla FSSM-medalj.

Anmälan om deltagande i FSSM skall vara arrangörerna tillhanda senast 5-7 dygn före första tävlingsdagen.

Om praktiska omständigheter det förutsätter har arrangörsföreningen, med förbundets tillstånd, rätt att tillämpa annan anmälningstid.

Juryn för tävlingen kan tillåta efteranmälningar. Om man tillåter dessa så har arrangören rätt att ta ut en förhöjd anmälningsavgift som högst är dubbla ordinarie startavgift.

Den anmälande föreningen är ansvarig för att deltagarna anmäls till respektive tävlingsklass.

Tävlingsjuryn kan tillåta skidåkare från andra distrikt att delta utom tävlan men dessa kan inte erhålla FSSM-medalj för sin prestation.  Dessa deltagare placeras sist i resultatlistan med betäckningen ”Utom tävlan”.

OBS! Eftersom sprint är uppdetelad i två olika moment betyder detta att en tävlande som deltar utom tävlan inte kan gå vidare från tidskörningen!

Ifall blandlag (deltagare från olika föreningar eller pojke/flicka) tillåts i stafetterna, deltar dessa lag utom tävlan och startar längst bak i startfältet. Om blandlag tillåst bör det framgå från tävlingsinbjudan.

§ 8

Lottning vid FSSM i längdåkning

Anmälning till FSSM sker via hiihtokalenteri.fi

Startordningen i FSSM lottas med undantag för klasserna H/D 17, 18, 20, 21 och 35 där FIS-poäng används för att avgöra startordningen. I dessa klasser startar de med bäst FIS-poäng sist (indivuduellt) eller först (sprint). De som saknar FIS-poäng lottas i början (indiviuduella sträckor) eller slutet (sprint) av klassen.

§ 9

Startavgifter vid FSSM

Vid FSSM uppbärs av förbundsstyrelsen fastställda startavgifter med beaktande av SHL:s rekommendationer för ifrågavarande tävlingstyp, vilka tillfaller arrangörsföreningen. Uppbörden av startavgifterna handhas av arrangörsföreningen.

Av startavgifterna uppbär förbundet 10 % som tävlingsskatt. Tävlingsskatten är avsedd att täcka kostnader för medaljer,

vandringspris etc. För arrangörsföreningens tävlanden uppbärs ingen tävlingsskatt.

§ 10

Medaljer / priser vid FSSM

Segrare i allmän klass och damklass samt segrande förening i stafettskidning allmän klass och damklass erhåller Finlands Svenska Idrotts mästerskapsmedalj i stort format. Till segrare i de övriga klasserna och till segrande förening i stafettskidning i andra än ovannämnda klasser samt till segrande stafettlags medlemmar utdelas ovan avsedd mästerskapsmedalj i litet format.

För andra och tredje placering utdelas på motsvarande sätt Finlands Svenska Skidförbunds silver- eller bronsmedalj i stort resp. litet format.

Medaljerna anskaffas och graveras av förbundet.

Rekommenderas att följa FSS höstmöte 2021:s rekommendation att inte dela små pokaler till 16-årsklasserna eller äldre (av miljöskjäl) 

§ 11

Vandringspris vid FSSM

Vid FSSM tävlas om de tillbudsstående vandringspris, vilka av förbundsstyrelsen godkänts för tävlan.

§ 12

Minimiantal deltagare vid FSSM

FSSM-tävling kan genomföras oberoende av antal deltagare.

Mästerskapsmedaljer utdelas oberoende av antal deltagare.

§ 13

Protester vid FSSM

Eventuella protester vid FSSM bör inlämnas i skriftlig form av en föreningsrepresentant till tävlingskansliet inom 15 min efter att de inofficiella resultaten publicerats på anslagstavlan eller på annat sätt som informerats på lagledarmöte. 

Vid inlämnandet av protesten bör inlämnaren erlägga € 80 vilket belopp återfås endast i det fall protesten godkännes. Medel som på detta sätt uppburits av arrangörsföreningen tillfaller föreningen.

§ 14

Övriga bestämmelser

Förbundsstyrelsen och i brådskande fall förbundskansliet förbehåller sig rätten att i speciella fall utfärda närmare föreskrifter eller från ovanstående bestämmelser avvikande föreskrifter angående den inom förbundet förekommande tävlingsverksamheten.

DIREKTIV FÖR FSSM ARRANGÖRER: (bilaga till tävlingsreglerna)

Nedan följer några direktiv som den arrangerande förening kan ta modell av id arrangerande av stora FSSM i längdåkning.

PROGRAM:

Fredag: Sprint för klasserna H/D14 – H/D21
Tidskörning + finaler

Lördag: Individuella tävlingar för klasserna som finns i tävlingsreglerna

Start mellan rum antingen 20 sek eller 30 sek beroende på deltagarantalet

Söndag: Stafetter, klasser enligt tävlingsreglerna

PRISUTDELNINGAR:

Arrangören kan fritt bestämma om man vill ha prisutdelningarna genast efter eller under tävlingarna på fredag och söndag. Förbundet ser gärna att lördagens prisutdelning är lite högtidligare och gemensamt för all om det är genomförbart med tanke på de tävlandes logi och så vidare.

Arrangören bör i god tid ta kontakt med FSS kansli och komma överens om hur man får medlajerna och eventuella vandringspris som skall delas ut, gärna 1-2 månader på förhand.

Priser: 

Medaljer åt de 3 bästa i alla klasser alla dagar, även i stafetter. 

På sprint borde alla som deltar i finalerna få ett hederpris, detta kan var 4-6 st. per klass.   

Under lördagens individuella tävling så ser vi gärna att alla får pris i de yngsta klasserna och i övriga klasser hederspriser enligt hur många som deltar, rekomenderas 15-20% av deltagarna.

För klasserna 16 år och äldre rekommenderas att undvika små pokaler som pris av miljöskäl (FSS höstmötets 2021 rekommendation)

INBJUDAN:

Tävlingen bör sättas in i hiihtokalenteri.fi senast i oktober (gärna genast då förbundet bestämt datumet)
En deltaljerad inbjudan bör publiceras ca 2 månader före tävlingsdatum i hiihtokalenteri.fi, på tävlingarnas hemsida och skickas till förbundets kansli för att publiceras på förbundets hemsida. 

I inbjudan bör åtminstone följande framgå:

 • Tävlingsprogram
 • Tävlingsplats 
 • Klassindelning
 • Anmälningstid
 • Tidpunkt för publicerande av startlistor
 • Deltagaravgiftens storlek 
 • Inbetalningssätt
 • Tävlingskansli
 • Skidstilen
 • Tidpunkt för lottning/publicering av startlistor (ev. även plats)
 • Tidpunkt och plats för första lagledarmötet

TÄVLINGSDIREKTIV

Tävlingsdirektiven bör publiceras ca 1-2 veckor före första tävlingsdagen, gärna så att de finns i preliminär version före anmälningstiden går ut.

Följande rubriker bör åtminstone finnas i tävlingsdirektiven:

 • Tävlingskansli
 • Tävlingscentrum
 • Tävlingsnummer
 • Transpondrar
 • Omklädning, dusch
 • Banor, bankartor, träningstid
 • Lagledarmöten
 • Juryn
 • Temperatur
 • Tidtagning
 • Startordning
 • Avbrutet lopp
 • Allmänna direktiv
 • Licenser
 • Prisutdelning och blomsterceremoni.
 • Resultat
 • Parkering
 • Första hjälp
 • Restaurangtjänster / Servering
 • Organisation
  • Tävlingsledare
  • TD
  • TDA
  • + de viktigaste gruppledarna.

ORGANISATION

Inom organisationen kan det vara bra att utse åtminstone följande ansvarspersoner.

 • Organisations kommitténs ordf:
 • Tävlingsledare:
  vice Tävlingsledare:
 • Tävlingskansli:
 • Tävlingssekreterare:
 • Banmästare:
 • Stadionansvarig:
 • Förstahjälp:
 • Parkering:
 • Servering:
 • Speaker:
 • Resultatservice:
 • Start/Mål ansvarig:
 • Information och SOME ansvarig
 • Förbundet utser TD och TDA i god tid, senast i samband med att datumet slås fast

Åtminstone kontaktuppgifterna till tävlingsledaren och tävlingssekreteraren bör framgå ur tävlingsdirektiven, epost och telefonnummer.

Man bör även ta ibruk olika hashtaggar som tex #fssm20?? #fssmvörå #fssskidor och publicera dessa i god tid på tävlingens hemsida så att alla vet om dem och kan använda dem när man använder någon SOME kanal.

(detta för att öka synligheten för FSSM, skidåkningen och arrangörsföreningen)

RESULTATSERVICEN

Denna kan ordnas på många olika sätt antingen sköter man allt själv, köper in tjänsten eller något där mittemellan.

För att underlätta för resultatservicen vid uppgörande av startlistorna så kan man be den som är är ansvarig på SHL för hiihtokalnteri.fi anmälningssytem att det även gör så att FIS licensen automatiskt kommer med i filen för de anmälda ( för de som har betalt en FIS licens ) då kan resultatservicen enkelt hämta FIS poängen för lottning av startlistorna från FIS hemsida.

Lottning av startlistor sker via datorn enligt det som står i FSSM tävlingsreglerna.
Stafetterna kan gärna göras så att de 3-5 främsta lagen i fjolårets FSSM Stafett får de lägsta startnumren i sin klass.

Minimikravet på de olika tävlingsformernas resultatservice är följande:

SPRINT:

Tidskörningen:

Start och målport, tidtagningen med 100-dels sekunds noggrannhet

Finaler:

Start registrering, om man har LuckyLoosers så elektronisk registrering direkt i tidtagninsgssytem, annars går det med manuell start av tidtagningsklockan.

Mål med målport och som backup målkamera, eller åtminstone 2 st videoinspelningar en från var sida typ tabletter eller dylikt.

INDIVIDUELLT:

Starttiden bör registrera för alla som startar och i mål bör finnas en målport. Tidtagning med en 10-dels noggrannhet.

I mån av möjlighet så är det även ett plus om man har mellantider vid tex varvning och kanske 2-3 m före mål så att speakern vet vem som är på ingång.

STAFETTER:

Man bör registrera starttiden, växlingstider och måltiden. Här kan man använda manuell tidtagning vid dessa tidtagningspunkter om det är lättare att arrangera stafetten på det sättet.

Men det är att föredra om man har elektronisk tidtagning. Det bör även finnas någon typ av målkamera eller videobandning i mål ifall flera lag kommer på en gång.

Stafettlagens sammansättning bör lämnas in dagen före stafetten och om arrangören har möjlighet så gärna elektroniskt senast t.ex. kl. 18:00 på lördagen.

I tävlingsdirektiven kan det även framkomma att om något lag inte startar i stafetten så vill

arrangören veta det också på lördag t.ex. kl. 18:00

Gemensamt för alla är att det bör finnas en online resultatservice på internet under alla dagar.

Ett plus är om arrangören kan ordna med livestream av åtminstone målområdet och med speakerljud, det ger ett mervärde åt de som siter hemma och vill följa med tävlingarna.

STADION

Stadions uppbyggnad bör planeras i god tid och i samarbete med tävlingarnas TD och resultatservicen så att det inte dyker upp oöverstigliga hinder i sista minuten.

Kom ihåg att sanda och ploga alla publikstråk som finns på stadionområdet.

BANOR, SKIDTESTNING osv

Banorna och deras markeringar bör gås igenom med TD:n i god tid ifall något bör ändras på grund av säkerhetsskäl eller annat dylikt. Följande saker bör tas i beaktande då man planerar banorna och deras dragningar.

– Markering av spåret (korsningar, teknikzoner, zoner där vändningsteknik tillåts) bör göras ordentligt så att det under inga omständigheter råder tvekan om vart och hur man skall åka. Även stadionområdet bör markets klart och tydligt!

– Platser för skidtestning och övervakning så att det inte uppstår farliga situationer där någon t.ex. testar skidor i fel riktning längs spåret.

Vid klassisk tävlingar bör man ha ett visst antal teknikövervakare som är utrustad med någon typ utrustning som man bandar åkarna med. Dessa personer bör också få en grundlig skolning i vad och hur man övervakar skidtekniken.

VALLAUTRYMMEN

Arrangörerna får gärna erbjuda föreningarna egna vallautrymmen antingen i tält eller i andra lämpliga utrymmen. Utrymmen bör åtminstone vara utrustade med el och belysning, om möjligt också bra ventilation. Storleken kan var ca 3*6 m per förening.

PARKERING

När man planerar parkering så är det bra om man kan reservera utrymmet närmast stadion för skidåkarna och deras servicepersonal. Publiken kan placeras lite längre bort om det behövs.

Kom ihåg att sanda och ploga stråken som går från parkeringen till stadionområdet.

ANHÅLLAN TILL OLIKA MYNDIGHETER

Kom ihåg att göra upp en säkerhetsplan som skickas in till räddningsverket och till polisen i samband med att man anhåller om lov att ordna offentligtillställning.
Räddningsverket vill i allmänhet ha räddningsplanen senast ca 14 dagar på förhand och genast den är godkänd så söker man om tillstånd av polisen för de vill i allmänhet ha den godkända räddningsplanen.
Räddningsplanen bör även publiceras på tävlingarnas hemsida och anslagstavlan.

TÄVLINGSKANSLIET

Tävlingskansliet bör finnas på tävlingsområdet eller i deras omedelbara närhet för att underlätta för alla att ta kontakt med dem.

Följande uppgifter kan falla på tävlingskansliet 

 • Utdelning av tävlingsnumror
 • Möjlighet att ta emot protester och vidarebefordra dem åt juryn
 • Temperaturmätning
 • Skötande av anslagstavlan, startlistor, resultat osv.

LAGLEDARMÖTE

Ett lagledarmöte för alla tävlingsdagar, alternativt ett lagledarmöte dagen innan varje tävlingsdag. Tidpunkten bör finnas på hemsidan i god tid. 

En föreningsledare / förening registreras som officiell lagledare och antecknas i lagledarmötets protokoll (namn, förening, kontaktuppgifter).
Efter lagledarmötet skall mötesprotokollet/infon från mötet publiceras på tävlingarnas hemsida. 

JURYN

I juryn ingår TD, TDA och tävlingsledaren samt som sekreterare fungerar tävlings sekreteraren (tävlingssekreteraren är inte jurymedlem). I sprinten rekommenderas en ytterligare jurymedlem. Juryn håller skilda möten före och efter tävlingen enligt SHL:s regler.
Om det finns möjlighet så skall arrangören se till att juryn har ett eget fredat utrymme där de kan arbeta fritt.

Arrangörsföreningen står för jurymedlemmarnas logi och resekostnader enligt SHL:s     rekommendationer.

Hjälp med dessa saker fås av följande personer inom FSS.

TD och till detta hörande saker: Lotta Wasström, FSS TD ansvarig
Tävlingarnas TD: utses av FSS i god tid för tävlingarna.

Allmänna saker och resultatservice: Niklas Enlund, 0500 568 330, nicke@enlund.fi
FSS, kansliet eller FSS sportchef

BILAGA: A

SPRINT tidtabell exempel 

Tidskörning H14/D14/H16/D16
Finaler för klasserna H14/D14/H16/D16

Tidskörning H18/D18/H21/D21
Finaler H18/D18/H21/D21

Exempel på tidtabell Sprint FSSM 2020